Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego www beskidplus.com

 1. INFORMACJE OGÓLNE

  1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.beskidplus.com prowadzony jest przez spółkę PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BESKID PLUS" TYRNA, CYBUCH SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Cieszynie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn); wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000101002; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5482075995; REGON: 70919527; adres poczty elektronicznej: archiw@beskidplus.com.pl.

  1.2 Niniejszy Regulamin oraz Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do klientów instytucjonalnych oraz przedsiębiorców. Konsumenci, tzn. osoby fizyczne pragnące zakupić produkty firmy Beskid na cele niezwiązane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, mogą dokonać zakupu wyłącznie drogą mailową, składając uprzednie zapytanie.

  1.3 Definicje:

  FORMULARZ ZAMÓWIENIA – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka.

  KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

  PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, która może być przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

  REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

  SKLEP INTERNETOWY - sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: www.beskidplus.pl.

  SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – spółka PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BESKID PLUS" TYRNA, CYBUCH SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Cieszynie (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn).

  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży lub wykonania Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

  USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Strony Internetowej, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

  2.1 W Sklepie Internetowym dostępna jest następująca usługa elektroniczna: Formularz Zamówienia.

  2.1.1 Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Zatwierdź” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: nazwa firmy/instytucji, imię i nazwisko osoby do kontaktu, numer NIP, adres (ulica, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ich ilość oraz adres dostawy.

  2.1.2 Usługa elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jej pośrednictwem przez Usługobiorcę.

  2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików cookies oraz obsługi Javascript.

  2.3 Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  2.4 Nazwa sklepu, jego koncepcja graficzna, logotypy, zdjęcia, nazwy handlowe, opisy produktów, pozostała treść oraz oprogramowanie podlegają ochronie prawnej.

  2.5 Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu) Usługobiorca może składać np. pisemnie na adres: ul. Towarowa 3, 43-400 Cieszyn lub mailowo na adres archiw@beskidplus.com.pl. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

  3.1 Informacje o towarach przedstawione w Sklepie www.beskidplus.pl stanowią zgodnie z art. 71 Kodeksu Cywilnego zaproszenie do zawarcia umowy.

  3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i w ujęciu „brutto” zawiera podatki. Ceny produktów nie zawierają kosztów transportu towaru do Klienta. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o obowiązku uiszczenia dodatkowych kosztów dostawy, których wysokość obliczana jest dla każdego Zamówienia indywidualnie, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

  3.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

  3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu.

  3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 48 godzin, potwierdza jego otrzymanie i jednocześnie przyjmuje je do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Wiadomość mailowa zawiera: potwierdzenie rodzaju i liczby zamawianych produktów, przewidywany termin realizacji zamówienia, sposób i koszty dostawy oraz wybrany sposób płatności. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Brak takiej wiadomości oznacza, że umowa nie została zawarta, a zamówienie nie jest realizowane.

  3.3.3 Zamówienie podlega realizacji pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

  3.3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2 Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI

  4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

  - Przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (zamówienie zacznie być realizowane dopiero w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy);

  - Płatność gotówką za pobraniem - zapłata za towar kurierowi w momencie odbioru paczki. Płatność za pobraniem jest możliwa w przypadku zamówień o wartości do 5000,00 zł.

  4.2 Klienci należący do sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorcy będący stałymi klientami PHU BESKID PLUS (podmioty, które w ciągu minionych 12 miesięcy złożyły co najmniej 3 zamówienia i które w terminie uregulowały wszystkie płatności) mogą wybrać również odroczoną płatność przelewem - w terminie 14 dni od wystawienia faktury.

  4.3 O możliwym sposobie płatności Klient zostanie poinformowany w mailu z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia.

 5. WARUNKI DOSTAWY

  5.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy Zamówienia: przesyłka kurierska (paczki do 30 kg) oraz przesyłka paletowa.

  5.2 Dostawa Zamówienia do Klienta jest odpłatna. Dokładne koszty dostawy zależą od wagi i wymiarów zamawianych produktów, dlatego dla każdego zamówienia koszty te są przez Sprzedawcę obliczane indywidualnie i podawane w mailu z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia. Minimalny koszt wysyłki wynosi 27 zł netto (w przypadku jednej paczki do 30 kg) + 23% VAT. Maksymalny koszt wysyłki jednej europalety (120x80x210cm) wynosi w zależności od wagi 195 zł netto + 23% VAT. Koszt wysyłki wielkogabarytowej wynosi minimum 260 zł netto + 23% VAT. Minimalne koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Warunki dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia.

  5.3 Termin dostawy Produktu do Klienta ustalany jest indywidualnie w zależności od rodzaju zamawianych Produktów i podawany w mailu z potwierdzeniem Zamówienia przez Sprzedawcę. Co do zasady, w przypadku produktów z oferty standardowej wynosi do 7 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy (w przypadku przedpłaty przelewem) lub od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku płatności za pobraniem).

  5.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

  5.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  5.6 Towar nie zostanie wydany przez kuriera bez potwierdzenia przez Klienta kopii faktury. Klient ma obowiązek zachować oryginał dokumentu, a kurierowi przekazać kopię.

  5.7 Powyższe warunki dostawy obowiązują wyłącznie na terenie Polski.

 6. WZORY PRODUKTÓW

  6.1 Sprzedawca umożliwia Klientowi zamówienie bezpłatnych wzorów oferowanych opakowań archiwizacyjnych poprzez zaznaczenie pola "Wzór" w tabeli produktu. Oferta dotyczy wybranych produktów, dla których pole "Wzór" jest aktywne. Oferta skierowana jest wyłącznie do Klientów instytucjonalnych i biznesowych.

  6.1.1 W przypadku produktów w standardowych formatach, Klient może zamówić maksymalnie 5 różnych bezpłatnych wzorów produktów.

  6.1.2 W przypadku produktów wykonywanych w formatach specjalnych, Klient może zamówić 1 bezpłatny wzór produktu. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wysłania wzoru pozwalającego ocenić konstrukcję, funkcjonalność i jakość danego opakowania, ale o innych wymiarach niż podane przez Klienta.

  6.2 Każdy Klient może skorzystać z oferty zamówienia bezpłatnych wzorów tylko raz.

  6.3 Jeżeli Klient zamawia wyłącznie wzory, ich wysyłka odbywa się na koszt Sprzedawcy.

  6.4 Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy wysłania bezpłatnych wzorów Klientowi bez wskazywania przyczyn, informując Klienta o odmowie drogą mailową.

 7. REKLAMACJE

  7.1 Podczas odbioru towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego. Reklamacje dotyczące uszkodzeń podczas transportu należy zgłaszać w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przesyłki.

  7.2 Reklamacje ilościowe należy zgłaszać maksymalnie do 3 dni od momentu otrzymania przesyłki.

  7.3 Reklamacje jakościowe należy zgłaszać natychmiast po zauważeniu wady, jednak nie później niż 2 lata od zrealizowania zamówienia.

  7.4 Zgłoszenia reklamacji należy dokonać drogą mailową na adres archiw@beskidplus.com.pl. Zgłoszenie powinno zawierać: dane Klienta, datę zawarcia umowy stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji wraz z opisem i/lub zdjęciami wady. Sprzedawca w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go drogą elektroniczną o sposobie jej rozstrzygnięcia. Klient otrzyma wówczas szczegółowe informacje dotyczące dalszego postępowania z uszkodzonym towarem.

  7.5 Klient traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową, jeżeli nie sprawdził towaru w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sprzedawcy o wadzie niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni od odebrania towaru, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

  7.6 Reklamacja nie będzie rozpatrywana dla produktów, które wcześniej zostały przerobione przez Klienta.

  7.7 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta zostaje wyłączona.

  7.8 Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta.

 8. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  8.1 Administratorem danych osobowych podanych w procesie składania zamówienia jest Usługodawca.

  8.2 Dane osobowe przetwarzane są w celach zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia. Szczegółowy zakres i zasady przetwarzania danych osobowych wskazane są w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego.

  8.3 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

  8.4 Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania, jak również prawo do żądania usunięcia danych. Z praw tych może skorzystać, kontaktując się z Usługodawcą pod adresem mailowym: archiw@beskidplus.com.pl.

 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

  9.1 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

  9.2 Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

  9.3 Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

  9.4 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

  9.5 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie tych zmian.

  9.6 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.